EU og Den Europæiske Investeringsfond lancerer lån til kreative erhverv

EU støtte til kreative erhverv

Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) har iværksat en garantiordning for finansielle institutioner på 121 mio. EUR til støtte for små og mellemstore virksomheder i de kulturelle og kreative sektorer. Det forventes, at denne ordning vil muliggøre mere end 600 mio. EUR i banklån i løbet af de næste seks år.

Dette initiativ giver EIF mulighed for gratis at yde garantier og modgarantier til udvalgte finansielle formidlere, således at de kan stille mere lånefinansiering til rådighed for iværksættere i de kulturelle og kreative sektorer. Forretningsbanker og detailbanker, erhvervsfremmende banker og andre finansielle formidlere, der kan benytte garantien på 121 mio. EUR, vil således kunne yde støtte til mere en titusind små og mellemstore virksomheder i en række forskellige sektorer, f.eks. den audiovisuelle sektor (herunder film, tv, animation, videospil og multimedier), festivaler, musik, litteratur, arkitektur, arkiver, biblioteker og museer, kunsthåndværk, kulturarv, design, scenekunst, forlagsvirksomhed, radio og billedkunst.

Finansieringsinstrumentet, der er etableret under Et Kreativt Europa – det vigtigste EU-program for de kulturelle og kreative sektorer – vil blive forvaltet af EIF på vegne af Europa-Kommissionen. Allerede ved udgangen af indeværende år skal små og mellemstore virksomheder i Europa kunne drage fordel af ordningen.

Günther H. Oettinger, kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, byder det nye initiativ velkommen med ordene: “Kreative hoveder og virksomheder skal eksperimentere og tage risici for at kunne vokse til gavn for vores samfund og vores økonomi. Vi hjælper dem med at få banklån, som de normalt ikke ville kunne få.”

Roger Havenith, EIF’s viceadministrerende direktør, udtaler: “At hjælpe virksomheder med at ekspandere og få adgang til finansieringsløsninger på markedsvilkår står højt på Europa-Kommissionens dagsorden. At sørge for kreditrisikoafdækning og kapacitetsopbygning hos långiverne er to væsentlige forudsætninger for støtte til små og mellemstore virksomheder i de kulturelle og kreative sektorer. Garantifaciliteten for de kulturelle og kreative sektorer, som vi undertegner i dag, vil hjælpe små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med alt lige fra film til festivaler og musik til museer, i hele Europa med at etablere og udvikle sig.

De kreative og kulturelle sektorer beskæftiger mere end 7 mio. mennesker i EU og tegner sig for 4,2 % af EU’s BNP (kilde). Det kan være vanskeligt for virksomheder i disse sektorer at få adgang til finansiering, især på grund af aktivernes og sikkerhedsstillelsernes immaterielle karakter, markedernes begrænsede omfang, usikkerheden omkring efterspørgslen og de finansielle formidleres manglende ekspertise i at håndtere de særlige forhold i disse sektorer.
Den nye garantifacilitet for de kulturelle og kreative sektorer omfatter derfor foranstaltninger for kapacitetsopbygning hos finansielle formidlere, der skal give dem specifik ekspertise i de særlig forhold i disse sektorer (f.eks. forretningsmodeller og risikovurdering i sektorerne). Kapacitetsopbygningen skal efter et offentligt udbud varetages af en eller flere udbyder(e) af kapacitetsopbygning, som udvælges af EIF – f.eks. et konsulentfirma, der er specialiseret i de kulturelle og kreative sektorer. Denne uddannelse bliver gratis for finansielle formidlere.

EIF vil i de nærmeste dage offentliggøre en indkaldelse af interessetilkendegivelser, som kvalificerede finansielle institutioner (banker, garantiinstitutioner, fonde osv.) kan indgive ansøgning til. Efter en grundig udvælgelsesprocedure vil EIF udvælge finansielle formidlere, som derefter kan stille den nye finansiering til rådighed for små og mellemstore virksomheder i de pågældende sektorer. De finansielle formidlere skal aflægge udførlig rapport om de finansielle produkter, som de vil tilbyde små og mellemstore virksomheder, og for anvendelsen af disse.

Dette initiativ udgør en del af Kommissionens indsats for at støtte investeringer og gøre bedre brug af nye og eksisterende finansielle ressourcer, hvilket er formålet med investeringsplanen for Europa. Det supplerer desuden det arbejde, der udføres inden for rammerne afstrategien for et digitalt indre marked for at skabe de rette betingelser, således at de kulturelle og kreative sektorer, og især små virksomheder, kan trives i den digitale tidsalder.

Om EIF

Hovedformålet med Den Europæiske Investeringsfond (EIF) er at støtte Europas mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder ved at hjælpe dem med adgang til finansiering. EIF udformer og udvikler venture- og vækstkapital, garantier og mikrofinansieringsinstrumenter, som er rettet specifikt mod dette markedssegment. På den måde understøtter EIF EU’s mål om at støtte innovation, forskning og udvikling, iværksætterkultur, vækst og beskæftigelse.

Om garantifaciliteten for de kulturelle og kreative sektorer og Et Kreativt Europa

Dette nye finansieringsinstrument er oprettet i forbindelse med det tværfaglige delprogram af programmet Et kreativt Europa og er det første, der har et så bredt anvendelsesområde i de kulturelle og kreative sektorer. Instrumentet tjener det samme formål som SMV-komponenten (små og mellemstore virksomheder) under Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), der er drivkraften bag investeringsplanen for Europa: øget udlån til små og mellemstore virksomheder, således at de kan udbygge deres aktiviteter.

Et Kreativt Europa er et 7-årigt program (2014-2020), der skal støtte aktører fra de kreative og kulturelle områder. Det har et budget på 1,46 mia. EUR for hele programmets varighed. Det består af Media-programmet, som skal fremme udviklingen og distributionen af europæiske audiovisuelle produktioner, kulturprogrammet, som støtter initiativer i kultursektoren, f.eks. fremme af grænseoverskridende samarbejde og litterær oversættelse, og endvidere det tværfaglige delprogram. Creative Europe skal fremme den kulturelle mangfoldighed og udbredelsen af europæisk kultur og kreativitet og styrke konkurrenceevnen i de kulturelle og kreative sektorer.

Bliv klogere Guarantee Facility under Creative Europe her